Convertitore di energia

Da Calorie a Joule

A Kilocaloria (Kcal):


A Caloria (cal):


A Joule (j):


A Kilojoule (Kj):


A Megajoule (Mj):

Da Joule a Calorie

A Kilojoule (Kj):


A Joule (j):


A Caloria (cal):


A Kilocaloria (Kcal):


A Kilocaloria (Kcal):